มะเร็ง กับ น้ำด่าง kangen water®

น้ำเปรียบเสมือน แม่ ผู้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต, ถ้าปราศจากน้ำ ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น Albert Szent – Gyorgyi, นักชีววิทยาชาวฮังการี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 1937 ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผมได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับ น้ำ ผลลัพธ์ก็คือผมมีความเข้าใจเรื่องของน้ำมากขึ้น จนผมกล้าพูดได้ว่า ผมมีความรู้เหมือนคนจบปริญญาตรีทางด้าน h2o (น้ำ) ผมเข้าใจถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นของเหลวที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำในรูปของน้ำไออน (Ionized Water)

Read More