น้ำป้องกันโรคมะเร็ง (Negative ORP : the Untold Story)

น้ำป้องกันโรคมะเร็ง (Negative ORP : the Untold Story)

น้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะแตกเป็นกลุ่มไอออนประจุบวกกับกลุ่มประจุลบ น้ำ (H2O) ที่ผ่านสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field) จะแตกตัวเป็นไอออน โดยกระบวนการที่เรียกอิเลคตรอนโตรไลซิส (Electrolysis) หรือไอออนไนเซชั่น (Ionization) เกิดเป็นไฮโดรเจนไอออนประจุบวก (H+) ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด (Acidity) กับ ไฮดรอกซิลไอออนประจุลบ (OH-) ซึ่งมีลักษณะเป็นด่าง (Alkalinity)

จากการศึกษาพบว่า ถ้าใช้วิธีอิเลคโตรไลซิส (Electrolysis) โดยให้น้ำผ่านขั้วไฟฟ้าชนิดบวกกับชนิดลบ แยกออกเป็น 2 ช่อง และแบ่งน้ำทีไหลออกมาซึ่งตอนนี้จะม่ค่าความเป็นกรดและเป็นด่างเกิดขึ้น แยกออกจากกันเปิดเป็น 2 ก๊อก น้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดจะมีประจุบวก (Electron) คือ OH- แต่ถ้าเอาน้ำทั้งสองมารวมกันกลับได้ค่าความเป็นประจุไฟฟ้าลบไม่เป็นศูนย์เหลืออยู่

1.น้ำที่มีประจุบวก(H+) เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อโรค (ORP บวก,pH ต่ำกว่า7)

น้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากกระบวนการอิเลคโตรไลซิสจะมีโปรตอนของไฮโดรเจนซึ่งเป็นประจุบวก(H+) สูง จึงต้องการอิเลคตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าลบค่อนข้างมาก เพื่อมาทำให้เกิดความสมดุล คือมีประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับประจุไฟฟ้าลบ ดังนั้นจึงทำน้ำให้มีอำนาจทำลายเช่นเดียวกับอนุมูลอิสระทั่วไป คอยแย่งอิเลคตรอนจากเซลล์ใกล้เคียง น้ำนี้จึงไม่ควรกิน ถ้าแยกออกมาเป็นก๊อกต่างหากจะมีประสิทธิภาพเหมาะเอาไปฆ่าเชื้อโรค โดยการดึงอิเลคตรอนจากแบคทีเรียหรือไวรัสที่มันได้สำผัส ทำให้เชื้อโรคตาย เหมาะสำหรับนำไปล้างแผล โดยเฉพาะแผลเตียงกัด (Bed Sore) และใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

ถ้าวัดหาค่าประจุไฟฟ้าในน้ำชนิดนี้ โดยใช้ ORP meter จะอ่านได้ค่าโออาร์พี เป็นบวก (ORP+) ซึ่งหมายความว่าน้ำนั้นไม่มีอิเลคตรอนประจุไฟฟ้าลบอยู่เลย หน่วยวัดแรงดันประจุไฟฟ้าคิดเป็น mV (milli Volt) บางครั้งอาจวัดได้ค่า ORP สูงถึง+800 mV ยิ่งค่าบวกมากขึ้นจะมีค่า pH ต่ำลง (คือเป็นกรดแรง) และอำนาจทำลายเซลล์ (เชื้อโรค) ก็แรงมากตามไปด้วย (pH ต่ำกว่า 7 ถือเป็นกรด) อิเลคตรอนไม่สามารถเดินทางได้โดยลำพังในร่างกาย ต้องอาศัยเกาะไปกับไฮโดรเจนเท่านั้นและเรียกชื่อใหม่ว่า แอคตีฟไฮโดรเจน (Active Hydrogen) หรือไฮโดรเจนไอออน (Hydrogen on) ซึ่งถือว่าเป็นลูกกระสุนสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระ ธาตุไฮโดรเจนมีหน้ำหนักโมเลกุลเบาที่สุด ทำให้เดินทางคล่องแคล่วมาก สามารถไปได้ทุกหนทุกแห่งของร่างกาย รวมทั้งภายในเซลล์ (จากบทความตอนหนึ่งของ Dr.Albert Gyorgyi ผู้ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลโนเบล จากผลงานวิจัยเรื่องวิตามินซี)

2.น้ำดื่มที่มีอิเลคตรอนประจุลบเหมาะสำหรับบริโภค (ORP ลบ, pH มากกว่า 7)

น้ำอีกกลุ่มหนึ่งที่แตกตัวเป็นไฮดรอกซิลไออออนออกมาจะมีคุณสมบัติเป็นด่าง (Alkalinity) อาจมีค่า pH สูงถึง 10 คือมีความเป็นด่างอย่างแรง และมีค่า ORP (โออาร์พี) เป็นลบ (ORP-) วัดได้ -600 mV

ตามทฤษฎีถ้าน้ำทั้งสองชนิดซึ่งเป็นกรดและเป็นด่างแต่พอผ่านกระบวนการแตกตัวเป็นไอออนแล้วเอามาอยู่รวมกัน ไม่แยกจากกันเป็นสองช่อง คือ โออาร์พีบวก กับโออาร์พีลบ เช่นให้น้ำไหลผ่านสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ขนาด 800 เกาซอย่างเครื่องกรองน้ำทั่วไป ก็มักจะมีค่า ORP (โออาร์พี) สุทธิเป็นลบ ประมาณ 200 mV ถึงลบ 300 mV (-200 mV ถึง -300 mV) มีผู้อธิบายว่าทั้งนี้เพราะความเป็นประจุไฟฟ้าลบจากการแตกตัวเป็นไอออน ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 70% จึงต้องเจือจางจากประจุไฟฟ้าบวก (Proton) ที่อยู่ตัว 30% เพราะน้ำทั้งสองย่างรวมกันอยู่ในเครื่องกรองน้ำ จึงมีส่วนที่เหลือสุทธิเป็นร้อยละ 40 คือ ได้ ORP ลบ

การได้ค่า ORP ของน้ำที่ออกมาเป็นลบ เช่น ORP-200 mV ก็ถือว่านั้นมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ ค่า ORP เป็นลบมากๆ ก็ยิ่งต้านอนุมูลอิสระได้สูง (ถ้า ORP ลบเกิน 600 mV ต้องเอาไปทำให้เจือจางลง) เพราะมีอิเลคตรอนประจุไฟฟ้าลบจำนวนเพียงพอที่พร้อมจะเข้าไปหยุดหรือตัดปฏิกิริยาห่วงโซ่ของอนุมูลอิสระ (Oxidative Stress) ดังนั้นน้ำดื่มที่วัดได้ ORP (โออาร์พี)มีค่าเป็นลบ จึงเป็นน้ำที่เหมาะสำหรับบริโภค

มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน

ในปี ค.ศ. 1932(พ.ศ.2475) นายแพทย์ Otto Warburg ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เพราะเป็นผู้ค้นพบว่า เนื้องอกจะชอบอาศัยในที่ไม่มีอากาศ และเขาสรุปว่า เนื้องอก (หมายถึงมะเร็ง) ชอบเกิดในที่ปราศจากออกซิเจน (Cancer occurs in the absence of free Oxygen)

การค้นพบครั้งนี้นับว่ามีค่าอย่างยิ่ง และในวงการแพทย์เห็นว่าเขาสมควรได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) อย่างแท้จริง ผลของการศึกษาของนายแพทย์วอร์เบิร์ก นี้อาจพูดอย่างง่ายๆว่า มะเร็งเกิดขึ้นเพราะการขาดออกซิเจนภายในร่างกาย ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ร่างกายเกิดการขาดออกซิเจนขึ้นสิ่งนั้นก็คือต้นเหตุของการเกิดมะเร็ง และสิ่งที่ทำให้ร่างกายมีออกซิเจนได้ตามปกติ หรือมีออกซิเจนสมบูรณ์ สิ่งนั่นยิ่มป้องกันการเกิดมะเร็งได้

สารละลายที่เป็นด่างจะมีออกซิเจนสมบูรณ์

เมื่อหันมาดูความเป็นกรด ,ด่างในทางเคมี สารละลายที่มีค่า pH มากกว่า 7.0 ถือว่าเป็นด่าง และจะมีคุณสมบัติที่ดึงออกซิเจนเอามาไว้ในสารละลายนั้น ในขณะที่สารละลายที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7.0 จะถือว่ามีฤทธิ์เป็นกรดและจะไม่ยึดออกซิเจน หรืออีกนัยหนึ่ง ออกซิเจนไม่ละลายในน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรด

"สารละลายที่เป็นด่างอ่อนๆ จะดึงออกซิเจนมาเก็บได้มากกว่าสารละลายที่เป็นกรดถึง 100 เท่า"

ถ้าตามผลงานของนายแพทย์ Warburg ความเป็นกรดของร่างกาย ก็จะเป็นตัวนำให้เกิดมะเร็งได้ เพราะออกซิเจนไม่ชอบอยู่ในที่เป็นกรด ผลงานของนายแพทย์ Warburg ถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์อยู่จนทุกวันนี้

น้ำที่ผ่านรังสีอินฟราเรดจะมีฤทธิเป็นด่าง

ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นยังนิยมใช้น้ำที่อ้างว่ามีคลื่นแม่เหล็กในการรักษาโรคหลายอย่าง เช่น โรคไต โรคชรา และโรคระบบประสาท โดยให้เหตุผลว่า
เพราะน้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) หรือผ่านรังสีอินฟราเรดนั้นจะมีสภาพเป็นด่าง มีโครงสร้างเล็กลง และมีอิเลคตรอนประจุลบ (ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ) ฯลฯ คุณสมบัติทั้งหมดถ้ามีจริงก็ถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของเซลลืในร่างกาย

มีนักวิจัย 2 ท่าน คือ Reich และ Barefoot พบว่าน้ำที่ผ่านคลื่นแม่เหล็กจะเป็น Magnetized Water (คือเป็นน้ำที่มีคลื่นแม่เหล็ก) มีฤทธิ์เป็นด่างโดยมีค่า pH สูงถึง 9.2 และเขาทั้งสองเชื่อว่า pH ที่เป็นด่างสูงๆ นั้น เซลล์มะเร็งไม่ชอบและมะเร็งจะหยุดการเจริญได้ ซึ่งเป็นการคล้อยตามผลงานนายแพทย์ Warburg อีกด้วย

ประโยชน์ของน้ำ โออาร์พีลบ (ORP-) : ผู้ปราบอนุมูลอิสระ (Radical Scavenger)

น้ำดื่มที่มีค่า โออาร์พีเป็นลบ (Negative ORP) ก็คือ สารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญ จะต้านมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณค่าลบของORP ซึ่งวัดเป็นมิลลิโวลท์
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของมันก็คือ คุณสมบัติในการช่วยป้องกันอันตรายต่อร่างกาย อันจะเกิดจากอนุมูลอิสระ(FreevRadical)
ผลร้ายจากอนุมูลอิสระ (Oxiative Stress) ที่พบบ่อยพอจะสรุปได้ดังนี้ คือ

1. อนุมูลอิสระโจมตีโมเลกุลของ ดีเอ็นเอ (DNA Molecule)

ทำให้เสื่อสภาพ รหัสพันธุกรรมจะผิดปกติ ทำให้เซลล์แก่ตาย หรืออาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งที่ ปอด (Lung) ปากมดลูก (Cervix) ต่อมลูกหมาก (Prostate) สำไส้ใหญ่ (Colon) ฯลฯ

2. อนุมูลอิสระทำอันตรายไขมันชนิด LDL(แอลดีแอล)
ซึ่งมักจับเป็นคราบ (Plaque) ในหลอดเลือด เกิด Lipid Peroxidationทำให้หลอดโลหิต แข็งตัว (Atherosclerosis) และอุดตันการไหลเวียนของเลือด จนอาจเป็นโรค เนื้อสมองตาย หรือโรคหัวใจขาดเลือด(Myocardial Infarction) ตามมาได้

3. อนุมูลอิสระทำให้เอนไซม์ระดับเซลล์ (Cellular Enzyme)
เสื่อมประสิทธิภาพที่จะเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นผลให้เซลล์และอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ เกิดโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ (Degenerative Disease) เช่นโรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ โรคผิวหนังบางชนิด โรคภูมิแพ้ หืด โรคชรา มะเร็ง ฯลฯ

4. อนุมูลอิสระทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)
และอาจลามไปถึงไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) เซลล์จึงไม่สามารถสร้างและใช้พลังงาน เอทีพี (ATP) ได้ ทำให้มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังและเซลล์จะแก่ตัวเร็วขึ้น (จากเรื่อง Free Radical Theory of AgingโดยDr.Denham Harman ค.ศ. 1956)

5. อนุมูลอิสระเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดต้อกระจก (Cataract) และโรคจอภาพตาเสื่อม (Macular Degeneration)
ต้นเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระที่นัยน์ตามาจาก แสงแดด รังสีจากจอคอมพิวเตอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

6. อนุมุลอิสระอาจเกี่ยวพันกับ
การเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคหืด และลดภูมิต้านทานโรค


7. อนุมูลอิสระอาจทำให้เชื้ออสุจิของผู้ชาย (Sperm) เสื่อมคุณภาพ
เป็นผลให้มีบุตรยาก หรือถ้ามี ทารกก็มีโอกาสคลอดออกมาพิการได้

ที่มา : หนังสือ Water for Life น้ำดื่มในอุดมคติ
จากคุณ: KangenThai   วันที่: 12-เม.ย.-2556 23:26:06   IP: 171.6.167.67   Email: info@kangenwaterthai.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 

   
   
น้ำด่างคืออะไร?

     • น้ำดื่มในอุดมคติ

     • สารพัดประโยชน์

     • คุณสมบัติ

     • นิยามศัพท์
    
ผลิตภัณฑ์ Enagic®

     • การทำความสะอาดเครื่อง

     • เปรียบเทียบเครื่อง

     • ราคาเครื่อง
   
ทำไมต้องมีเครื่องกรองน้ำ?

     • 10 อาการขาดน้ำ
   
ถาม-ตอบ

     • บทความเกี่ยวกับน้ำ
   
 • Enagic®


 
   
แผนที่

Web link :   

       

Current Pageid = 7